Oroväckande att våra gamla saknar internet

Debattörerna: Oavsett var vi är i livet behöver vi i dag en grundläggande digital kompetens

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Sverige behöver kraftsamla om vi ska behålla en fungerande välfärd, värna jämlikheten och agera för ökad konkurrenskraft.

Digitaliseringen förändrar världen. Samtidigt får Sverige allt fler yngre och äldre, medan antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning. Behovet av välfärdstjänster ökar i snabbare takt än vad skatteunderlaget gör.

När stora förändringar sker ökar behovet av kunskap.

I ett antal lägesbilder kan vi konstatera att digital kompetens är ett angeläget nyckelområde. Det är en övergripande utmaning som inte kan lösas enbart av utbildningsväsendet. Det krävs bred samverkan som präglas av nytänkande. Staten har en viktig uppgift att främja tillit och att initiera insatser som stöds av finansiering.

Förändringen av samhället ställer krav på lärande. Oavsett var vi är i livet behöver vi i dag en grundläggande digital kompetens. Det handlar dels om att använda mobil och dator för att göra saker vi brukar göra, men på ett digitalt sätt också helt nya saker. Dels krävs speciella förmågor för att använda och kritiskt värdera information, inte minst viktigt för den demokratiska processen.

Det är oroväckande att minst 400 000 av alla äldre saknar tekniska enheter som är kopplade till internet. Dessutom visar statistik att 600 000 personer avstod från att använda internet första kvartalet 2017. Vi bedömer att regeringen behöver stärka insatserna och ge en aktör ett strategiskt samlat ansvar för ökad delaktighet.

En annan viktig utmaning är bristen på spetskompetens. Sverige är ett digitalt högpresterande land som är i behov av många fler specialister. Gapet mellan antalet lediga jobb och tillgänglig kompetens ökar. Näringslivsorganisationer beskriver situationen som akut. Därtill förutsätter digitaliseringen ett modigt ledarskap som kan göra utmaningar till strategiska frågor och ansvara för en säker och robust utveckling.

Vårt medskick till kommande regeringsbildare är

 1. Använd kompetensresurserna bättre
  Andelen kvinnor som jobbar inom teknik och den digitala sektorn måste öka, tyvärr visar prognoserna på motsatsen. Redan under grundskolan bör perspektiven breddas och lärintresse stimuleras ännu mer.
  På samma sätt bör integrationen av nyanlända effektiviseras så att denna potential tas om hand bättre. Även hos personer med funktionsvariationer finns outnyttjade möjligheter.

  För att möta det stora behovet av kvalificerade it-experter räcker det inte med inhemska satsningar. Flera företag påtalar att de behöver rekrytera från andra länder. En snabb åtgärd är att göra det lättare för utländska studenter med specialistfärdigheter att stanna i Sverige.
 2. Skapa nya förutsättningar för livslångt lärande
  Livslångt lärande är ett måste. Det innebär ett förändrat synsätt på lärande som angår både arbetsgivare och individen. Framtidens arbetsmarknad kommer att kräva beteendeförändringar. Därför behövs nya incitament och fungerande finansieringsmodeller för fort- och vidareutbildning parallellt med arbetslivet.

  Vi föreslår att regeringen initierar en samverkansmodell med näringsliv, utbildningsväsendet och arbetsmarknadens parter för att ge förslag på hur knutar kan lösas upp.
 3. Modernisera utbildningssystemet
  Antal utexaminerade från utbildningar inom informations- och kommunikationsteknik är i princip konstant trots att efterfrågan på specialister ökar. En utmaning vi delar med många länder. Det behövs riktade insatser för att öka antalet specialister.

  De högre lärosätena behöver främja utveckling av digital kompetens. Vi bedömer att regeringen tillsammans med Universitetskanslersämbetet bör formulera en gemensam nationell digitaliseringsvision för universitet och högskola samt yrkeshögskolan. Här kan vi lära av Norge som tagit fram en digitaliseringsstrategi för universitet och högskolor. Den digitala utvecklingen behöver också mätas och följs upp för att identifiera behov.

Sverige står starkt internationellt. Vi kan stärka vår position ytterligare genom nytänk och kraftsamling. Vi är övertygade om att kompetensfrågan är central och avgörande för Sveriges framtid.

Peter Eriksson
Ann Hellenius
Anna Felländer
Charlotte Brogren
Darja Isaksson
Jan ”Gulan” Gulliksen
Jeanette Andersson
Jenny Birkestad
Martin Linder
Nicklas Berild Lundblad
Sara Mazur

Digitaliseringsrådet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Vilket parti tycker mest som du? Gör Aftonbladets valkompass här!

Publisert:

LÄS VIDARE